Najdete nás na facebooku

Společnost Dušan Lapáček - Lepor získala v tomto dotačním období dotace na projekty:


Rozvoj IT v tiskárně Dušan Lapáček - Lepor

Číslo projektu: 2.2 ITP03/631


Projekt je zaměřený na pořízení, implementaci polygrafického informačního systému s cílem posílit konkurenceschopnost společnosti a zvýšit jeho vnitřní efektivitu.
Cílem projektu je zavedení polygrafického informačního systému, který bude přizpůsoben chodu tiskárny a způsobům tisku. Jedná se především o tisk digitální. Vybraný systém by měl být schopný komunikace se stávajícími informačními systémy řešící především oblast personalistiky a mezd. Další nutný požadavek na systém je schopnost komunikovat s ostatními zařízeními (jako jsou např. tiskové stroje) a to prostřednictvím externího komunikačního rozhraní. Toto komunikační rozhraní by mělo být využito i pro komunikaci se zákazníky. A to tak, aby zákazník měl možnost samostatně v systému objednávat i provádět předběžnou kalkulaci. Projekt směřuje do aktivity zaměřené na zavádění a rozšiřování IS, které zvýší efektivitu podniku.
Důvodem k zavedení komplexního polygrafického informačního systému je situace na trhu, která nutí polygrafické společnosti ke snižování výrobních nákladů a cen. Tlak na tiskárny je bez zvýšení automatizace provozu dlouhodobě neřešitelný. Od tiskáren je dnes očekávána maximální flexibilita a rychlost. Aby bylo možno zachovat přehled, precizně plánovat a provádět analýzu skutečných nákladů pro výslednou kalkulaci, je nezbytné, aby byla data zakázek automaticky k dispozici a všichni zúčastnění byli kdykoliv informovaní o aktuálním stavu. Tím získá tiskárna možnost své procesy centrálně plánovat, koordinovat a komplexně kontrolovat.
Součástí nákladů na pořízení polygrafického informačního systému budou licence nutných modulů (obchod, technologie, výroba, kalkulace) a implementace, roční supervize, nutný hardware (server, PC, síťové prvky).

OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU
• zlepšení organizace všech procesů ve firmě
• možnost porovnání kalkulovaných cen s reálnými náklady
• podstatné zvýšení počtu zpracovaných nabídek
• získání většího počtu zakázek
• zefektivnění komunikace mezi klíčovými pracovníky firmy
• centralizace důležitých informací
• přesnější a snadnější alokace nákladů ve firmě
• zjednodušení a standardizace procesů uvnitř firmy
• podpora logistiky
• zvýšení konkurenceschopnosti organizace na trhu.


Vzdělaný pracovní kolektiv

Název projektu: Vzdělaný pracovní kolektiv
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00904

Hlavním cílem projektu je přispět ke kvalifikačnímu rozvoji zaměstnanců firmy a tím zvýšit jejich adaptabilitu na měnící se potřeby trhu. Cílů bude dosaženo prostřednictvím systému inovovaného vzdělávání zaměřeného na oblasti jazykové, založená na individuálním přístupu ke každému účastníkovi vzdělávání, v oblasti obchodních a marketingových dovedností , na oblast znalostí IT vztahujících se k pracovním rolím a osobnostního rozvoje.

Projekt je zaměřen na tvorbu uceleného vzdělávacího systému pracovníků firmy působící v oblasti tisku, reklamy a marketingu. Management firmy považuje za velmi významné neustále zvyšovat vzdělanost svých zaměstnanců a tím zvyšovat jejich adaptabilitu na rychlé změny ekonomických i technologických podmínek. Chce podpořit konkurenceschopnost cestou zintenzivnění vzdělávání zaměstnanců a kontinuálního zvyšování jejich kvalifikace a osobnostního růstu.

Projekt projektu je především:
• Přispět ke kvalifikačnímu rozvoji zaměstnanců
• Inovace vzdělávání zaměstnanců ve společnosti a zavedení jeho komplexnosti
• Posílení konkurenceschopnosti firmy prostřednictvím vzdělaných zaměstnanců

Vzdělání bude realizováno formou zavedení systému firemních lektorů a nákupem vzdělávacích služeb, které budou vybrány v poptávkových řízeních.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti Dušan Lapáček - Lepor.Zpět na úvodní stranu
- reklamní agentura Kutná Hora
webdesign © Lepor 2012